Puust ja punaseks: kas bioplasti eelistamine aitab loodust säästa?

  • Võimalusel väldi igasuguseid plastist ühekorranõusid.
  • Kui tõesti on vaja kasutada ühekordseid nõusid, eelista plastile looduslikke materjale (kartong, paber, puit, lehed), mis komposteeruvad kiiremini. Väldi kiletatud ja trükivärviga paberit.
  • Koduaias kompostimisel kogu biolagunevad jäätmed kokku kilekotita.
  • Koduaias kompostimiseks mõeldud plast (nt prügikott, söögiriistad) laguneb ära vaid siis, kui kompostris on piisavalt palju muid orgaanilisi jäätmeid.
  • Arvesta, et kompostitav plast aeglustab muu orgaanika lagunemist.
  • Kui annad biolagunevad jäätmed jäätmekäitlejale, siis pane nad õuekonteineri puhtana hoidmiseks kõige õhemasse kompostitavasse kilekotti või hoopis paberkotti. Lahtiselt võib toidujäätmeid ühiskonteinerisse visata vaid siis, kui selles on suur kilekott voodriks.
  • Kompostitavast plastist kilekotti kasuta vaid biojäätmete kogumiseks ning vaid seal, kus on tagatud selle viimine kompostimisettevõttesse. Muudel juhtudel sellel mingit eelist tavaplasti ees pole. Ka koeraomanikele ei anna kompostitavast plastist koerakakakoti eelistamine midagi, kuna fekaalid kuuluvad olmejäätmete hulka.
  • Biojäätmete kogumiseks kilekotti valides jälgi, et sellel oleks trükitud standardile vastavust kinnitav märgis, mis näitab plasti sobivust kompostimiseks.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store