Sign in

Kristiina Kerge, ilmus 5.novembril ajakirjas Eesti Loodus

Kujutage ette tulevikku, kus äraantavad jäätmed mahuvad iseliikuvasse pakirobotisse, sest jäätmed on puhtad ja neid on vähe.

See on võimalik, kui minu neljaliikmelisele perele tarvilikud tooted oleksid loodud ring majanduse printsiipe ja Maa taluvuspiire arvestades. See on ideaal, mille poole püüdlen iga päev. Paratamatult tekib küsimus: kas minu ootused on liiga kõrged või ongi tegemist inimkonna suutmatusega vastutada tehtu eest?

Tänavune aasta on juba pakkunud erakordseid näiteid, kuidas üritame kokkulepitud suunistest taganeda. Oleme näinud, et koroonaviiruse leviku tõkestamise sildi all õigustatakse ühekorrapakendeid ning taganetakse keskkonnakaitseeesmärkidest. Me ei saa taganeda eesmärkidest, mis on püstitatud…
Acento

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store