Kristiina Kerge, ilmus 5.novembril ajakirjas Eesti Loodus

Kujutage ette tulevikku, kus äraantavad jäätmed mahuvad iseliikuvasse pakirobotisse, sest jäätmed on puhtad ja neid on vähe.

See on võimalik, kui minu neljaliikmelisele perele tarvilikud tooted oleksid loodud ring majanduse printsiipe ja Maa taluvuspiire arvestades. See on ideaal, mille poole püüdlen iga päev…

Kadri Kalle

(ilmus Rohegeeniuses 14.04.20)

Ühekordsed nõud ei ole automaatselt puhtamad ja turvalisemad, hästi korraldatud korduskasutussüsteemid (nt pandinõud) võiks pakkuda sanitaarseid lahendusi ja vähendada jäätmeteket.

Uue koroonaviiruse nakkusoht on pannud paljusid meist teistmoodi käituma. Meie tundlikkus hügieeni suhtes on tõusnud sama kiirelt kui nakatunute hulk. Ohtlikuks on muutunud kõikvõimalikud pinnad…

Kadri Kalle, Mait Kriipsalu

(Ilmus Novaatoris 7.06.19)

Biopõhine, biolagunev ja kompostitav plast pole sünonüümid, mistõttu ei pruugi näiliselt keskkonnasõbralik tegu keskkonda tegelikult säästa. Bioplastide vallas orienteerumiseks jagavad näpunäiteid Kadri Kalle sihtasutusest Teeme Ära ja Eesti Maaülikooli külalisõppejõud Mait Kriipsalu.

Möödunud septembris toimunud maailmakoristuspäeval paistis selgelt välja, et kokkukogutud prügist kõige…

Acento

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store